Hemelse Nieuwsbrief

26 mei 2017

Het dauwtrappen hoorde vermoedelijk vroeger bij het vieren van Hemelvaart – door bij het krieken van de dag blootsvoets op het gras te gaan dansen…
De christelijke feestdag Hemelvaart valt in onze streken op een donderdag, tien dagen voor Pinksteren ― in een aantal Oost- en Zuid-Europese landen viert men het op de zondag, zeven dagen voor Pinksteren.
In Portugal noemt men het feest Quinta-Feira da Ascensão.


Hemel als metafoor …

de hemel als metafoor
de hemel als metafoor

De hemel is een symbolische aanduiding uit het christelijk geloof voor een hernieuwde paradijselijke plek. Eigenlijk een plaats die geen (gewone) plaats is… Vanuit een filosofisch-spiritueel gezichtspunt verwijst de metafoor veeleer naar het resultaat van een innerlijk en uiterlijk transformatieproces. In die zin is de hemel als christelijk symbool vergelijkbaar met andere cultureel-spirituele aanduidingen zoals ‘het Koninkrijk’; ‘de eeuwige jachtvelden’; ‘het land van onze voorouders’; ‘nirwana’ ofwel de leegte achter alle vormen. Wanneer we er ― naïef realistisch zoals filosofen zeggen ― letterlijk in geloven is de hemel wel een ‘echte’ plaats na het aardse tranendal; de beloning voor deugdzame zielen na een leven van inspanning, afzien (ascese) en veelal lijden.

Tegen dergelijke ‘jenseits’-gerichte ideologieën gaat de Duitse filosoof Nietzsche (1844-1900) tekeer. Van hem stamt het beroemde pleidooi: Blijf de aarde trouw!


Interculturele wijsheid in de tussenruimte …

Het huidige werelddecor lijkt in geen velden of wegen op een hemels paradijs. Dat kan het lastig maken de aarde trouw te blijven en verleidelijk om te gaan geloven in een betere wereld ‘na’ of ‘naast’ onze wereld! De reflex om geen pijn meer te willen voelen, kan tot het compromis leiden het lijden in het ondermaanse voor lief te nemen en de hoop te vestigen op een buiten- of bovenaardse werkelijkheid… Een hemelse werkelijkheid lijkt immers onbereikbaar op aarde! Reflecteert het wereldse leven niet veeleer de visie van de existentiefilosoof Sartre “De hel dat zijn de anderen”?

Manchester, als zoveelste in een reeks van aanslagen, laat zien dat ‘wij’ in het fort Europa ons niet meer veilig kunnen wanen als cultureel hoogstaande ‘westerse beschaving’. Het zich terugtrekken achter letterlijke en figuurlijke muren van ‘onze westerse verworvenheden’ en het eigen gelijk ademt een angstige en,of arrogante geest. Meer dan ooit vraagt deze tijd de moed om noch te kiezen tussen een reactionair en conservatief teruggrijpen naar de vergane glorie van het eigen culturele verleden noch illusoir  vooruit te grijpen naar een utopische hemelse werkelijkheid. In de tussenruimte tussen hoop en vrees, tussen het zeker weten welke kant het op moet en het wanhopen in onzekerheid, ligt de wijsheid van het niet-weten. In die ruimte kan de liefde voor wijsheid groeien, liefde voor een grote nood van deze tijd: interculturele levenskunst.


De Quest for wisdom foundation …

Quest for wisdom wil zeggen: niet de wijsheid in pacht hebben maar deze liefhebben en bereid te zijn haar te zoeken tussen ingenomen standpunten en vaste referentiekaders. Wijsheid als vrucht groeit uit culturele wortels van wijsheidstradities – en vraagt voedende regens uit het open luchtruim, die culturen met elkaar verbindt. Zo kan interculturele levenskunst wortel schieten vanuit het geaarde, liefdevolle streven naar verbinding en tot bloei komen in het warme zonlicht met oog voor ieders eigenheid en onderlinge verschillen.

lotusbloem ©Joke Koppius
lotusbloem ©Joke Koppius

In het vertrouwen dat juist zo’n geest van openheid nodig is in het huidige tijdsbestek van protectionisme en intolerantie is de stichting Quest for wisdom foundation opgericht.
Haar doelstelling is het stimuleren van interculturele levenskunst teneinde bij te dragen aan een cultuur van openheid (inter-esse) en culturele diversiteit. Dit doet zij door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van visies, verhalen, rituelen en symbolen uit eigen en gezamenlijke historische (inter-)culturele wortels en wijsheidstradities.

Zin om over deze en andere kwesties te filosoferen? Met het digitale spel game Quest for wisdom, het mythisch-filosofische bordspel van Mens, ken je zelf en de ont-dekkende dialoogtafel van Wat is de kwestie? ― Wat is de questie! onderzoek je samen met anderen maatschappelijke kwesties, elementaire thema’s en levensvragen door je eigen (denk)beelden te onderzoeken en te spelen met de symboliek van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en het vijfde element ether …


Agenda

mens, ken je zelf
mens, ken je zelf

Weesper Filosofie Kring: filosoferen over mediale levenskunst, over De Wereld van De Wachter en over het boeddhisme in het nieuwe seizoen

 • Data huidig seizoen: woensdagen 31 mei ― 28 juni 2017
 • Data nieuw seizoen ― 6 september 4 oktober, 1 november, 6 december 2017
  het voorjaar: 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei 2018
 • Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
 • Weesper filosofiekring 2017-2018 najaar voorjaar (met facultatief programma) 
 • Plaats: Het Lichthuis; Waagplein 10, 1381 XP Weesp
 • Inleiding op een thema door deelnemers ― Gespreksleiding: dr. Heidi S.C.A. Muijen
 • Vrije toegang maar aanmelding verplicht: heidi@thymia.nl

Tapas pensant met het digitale spel Game Quest for wisdom

 • Thema: Interculturele levenskunst! Brokjes en gerechtjes met verhalen en symbolen uit andere culturen
 • Datum: vrijdag 21 juli 2017
 • Tijd: van 15.30 tot 17.30 uur
 • Kosten: workshop met tapas, drankjes, koffie, thee e.d. € 65,=;
 • In een kleine kring op locatie: info en opgave: heidi@thymia.nl

Interculturele ontmoetingsdag van de Quest for wisdom foundation

 • Grenzen, muren en … een tussenruimte voor interculturele levenskunst
 • Met dialoogtafels, Japanse poëzie en een muzikale polyloog
 • Voor bestuur, betrokkenen en belangstellenden
 • Op 23 juni van 12.45 uur tot 17.30 uur
 • In De Bibliotheek van Weesp met hapjes en drankjes:
 • € 15,- als bijdrage in de onkosten en verdere donaties zijn welkom!
 • Verplicht zich op te geven via: bestuur@questforwisdom.org

Masterclasses spel en dialoog aan de hand van het mythisch-filosofische bordspel Mens, ken je zelf en de ont-dekkende dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

 • Thema: zich bekwamen in het begeleiden van Spel en Dialoog in kleine kring met masterclasses spel, dialoog en filosofische levenskunst
 • Plaats: op locatie in een kleine groep tot maximaal 8 deelnemers
 • Kosten: per persoon per dagdeel, inclusief koffie, thee en hapjes € 175,=
 • Voor particulieren inclusief BTW
 • Voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW
 • Deelname op basis van een individuele intake: heidi@thymia.nl

Huiskamer workshops aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar keuze
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen; afhankelijk van de spelvorm € 350,= tot € 550,=
  Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,=
 • Informeer naar mogelijkheden: heidi@thymia.nl

Zie: de complete agenda


Nieuwsgaring van het Spinnend web

De stichting Quest for wisdom foundation zal deze zomer online gaan met het Wijsheidsweb en nu met de digitale Nieuwsbrief Spinnend web.
Deze Nieuwsbrief luidt als eerste van de nieuwe generatie de spinnende geest van het Wijsheidsweb in: met verhalen en visies, muziek en beelden die bruggen bouwen tussen culturen… 
De Stichting juicht het toe wanneer vrijwilligers — in afstemming met de hoofdredactie — willen participeren in de vorm van een vaste rubriek, blogs of redactioneel.


De Ontmoetingsdag van de Quest for Wisdom foundation

quest for wisdom logo
quest for wisdom logo

Tijdens de Ontmoetingsdag op 23 juni 2017 staat het thema ‘Grenzen, muren en … een tussenruimte voor interculturele levenskunst’ centraal.

We plaatsen dit thema op drie niveaus. Wat zou interculturele levenskunst kunnen betekenen op de geopolitieke schaal als een wenselijk perspectief op wereldburgerschap? Wat kan interculturele levenskunst betekenen voor maatschappelijke knelpunten, voor het organiseren van goede zorg en goed onderwijs? En hoe kan interculturele levenskunst heel praktisch inspireren op kleine schaal, zodat mensen op persoonlijke wijze een goede omgang met elkaar in eigen kringen kunnen vormgeven?

Deze vragen gaan we niet zozeer politiek aansnijden of vanuit management modellen of met adviezen hoe ‘mindful’ in het alledaagse leven te staan. We snijden de kwestie filosofisch aan vanuit een kernvraag — questie — die relevant is op alle drie niveaus: hoe gaan we om met ‘het andere’ (wat buiten ons referentiekader valt) en wie is voor ons ‘de (vreemde) ander’? Gaat het hier om angst voor angstbeelden de eigen identiteit te verliezen?

Hoe met verschillen tussen ik en ander, tussen wij en zij om te gaan? Hoe op een goede manier te begrenzen in plaats van rigide muren op te trekken en agressie als antwoord te geven op de opgeroepen angst voor de (vreemde) ander? Fenomenen van onbegrip en wantrouwen, die we dagelijks om ons heen zien, tonen de noodzaak van interculturele levenskunst en roepen op verschillen te waarderen in plaats van te polariseren.

We filosoferen hierover niet alleen door middel van dialoog, maar ook als ‘polyloog’ met spel, muziek en poëzie.


Het Wijsheidsweb

Voor het realiseren van haar doelstellingen is de stichting Quest for wisdom foundation bezig met het optuigen van een Wijsheidsweb. Niet alleen bedoeld als een informatieve website maar als een forum voor interculturele levenskunst, waarin de waarde van het verschil en de schoonheid van het anders zijn, centraal staan.

Daarmee wil de Stichting bijdragen aan interculturele wijsheid vanuit het besef dat deze:

groeit uit een historisch bewustzijn van culturele wortels,
gedijt bij interesse voor andere culturen en wijsheidstradities en
vrucht draagt door ontmoeting en kruisbestuiving.

Spinnend web
Spinnend web

Het is de bedoeling dat het Wijsheidsweb in de loop der jaren met filosofisch, kunstzinnige en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord uitgroeit tot een rijke bron van inspiratie voor interculturele levenskunst.
Dat gebeurt dankzij de inbreng van diverse auteurs, kunstenaars, acteurs en andere actieve participanten en betrokkenen bij de Quest for wisdom foundation.

Het Wijsheidsweb is naar vorm, proces en inhoud een organisch groeiend web met teksten en ander materiaal zoals poëzie, muziek en zang, foto’s, afbeeldingen en filmpjes over wijsheidstradities uit Oost en West, Noord en Zuid; in de vorm van een Rad van interculturele levenskunst.

Op dit moment hebben al twintig auteurs en acteurs materiaal aangeleverd – sommigen zelfs met wel 10 bijdragen. Ook zitten er nog een flink aantal in de pijplijn… En dat terwijl de site pas deze zomer online gaat!

Informeer naar mogelijkheden om in projecten van de Quest for wisdom foundation te participeren: bestuur@questforwisdom.org

lees meer


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en … het vijfde element, de quinta essencia:
Hoor de Quintessence in een overpeinzing van Ching-yuan Wei-shin een Chinese zenmeester uit de Tang-dynastie (618-907) – ontleend aan het boek van Giovanni Rizzuto Bergen en rivieren, meditaties naar aanleiding van een koan.

Dertig jaar geleden, voordat ik de studie van zen begon zei ik: ‘Bergen zijn bergen, rivieren zijn rivieren.’
Nadat ik inzicht had verkregen in de waarheid van zen door het onderricht van een goede meester, zei ik: ‘Bergen zijn geen bergen, rivieren zijn geen rivieren.’
Maar nu, nu ik de plaats van uiteindelijke rust bereikt heb, zeg ik: ‘Bergen zijn werkelijk bergen en rivieren zijn daadwerkelijk rivieren.’
Het wordt afgesloten met de intrigerende vraag:
‘Denk je dat deze drie opvattingen hetzelfde zijn of verschillend?’


Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven